Centar

Istraživačko – edukativni centar iz Vršca je nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje. IEC je osnovan 19.04.2001. godine pod nazivom Edukativni centar za rad sa darovitima, kao podrška projektima koje je realizovala Visoka škola strukovnih studija za vaspitače „Mihailo Palov” (tada, Viša škola za obrazovanje vaspitača, Vršac).  Kada je ECD krenuo u realizaciju sopstvenih projekata, podršku i sigurnog partnera je potražio takodje u navedenoj Visokoj školi.
Tokom 2013. godine (24.09.2013.) Centar je u skladu sa željom da proširi delokrug svojih aktivnosti, a na zahtev svojih članova, promenio naziv u Istraživačko – edukativni centar i proširio svoju delatnost.
 
Aktivnosti IEC-a se sprovode kroz istraživanja i realizaciju projekata u oblasti obrazovanja, održivog razvoja i svih vidova formalne i neformalne edukacije, razmenu iskustava i organizaciju skupova, seminara i savetovanja. Najveća pažnja se usmerava na procese osnaživanja međunarodne saradnje, negovanja tradicije i  solidarnosti, interkulturnog i multikulturnog dijaloga i drugih vrednosti civilnog društva. Težište aktivnosti se pre svega svodi na rad sa decom i omladinom, posebno u kategoriji darovitih, kao i medju pripadnicima nacionalnih manjina i drugih ugroženih i marginalizovanih grupa.
 
Misija
 
  • Misija centra je da kroz razvoj i realizaciju raznovrsnih programa stvori preduslove i omogući deci, mladima, kao i pripadnicima nacionalnih manjina i drugih ugroženih i marginalizovanih grupa da aktivno učestvuju u životu zajednice i da rešavajući njihove probleme i potrebe, doprinese izgradnji kvalitetnijeg života šire lokalne zajednice.
 
Cilj:
 
  • Razvoj i podsticanje stvaralačkog rada i osnaživanje kapaciteta pripadnika navedenih grupa promocijom inkluzije, interkulturalnosti, obrazovanja, demokratičnosti, ljudskih prava, EU integracija, zdravih stilova života, zaštite životne sredine i aktivne participacije, u svim sferama društvenog života.
 
Vizija
 
  • Vizija Istraživačko – edukativnog centra je izgradnja organizacije snažnih resursa, sposobne da aktivno planira i realizuje svoje projekte, ostvarujući kroz svoje aktivnosti planiranu misiju i ciljeve centra i dostizanje krajnjeg cilja – društva u kome svi mladi ljudi, pripadnici nacionalnih manjina i drugih ugroženih i marginalizovanih grupa razvijaju vlastite potencijale i aktivno učestvuju u životu lokalne zajednice i društva u celini.
 
Delatnost i aktivnosti:
 
  • Izrada i realizacija projekata u oblasti obrazovanja, edukacije, održivog razvoja i medjunarodne saradnje.
  • Angažovanje naučnih i stručnih radnika na istraživanju i razvoju u prirodnim, tehničko-tehnološkim i društvenim naukama.
  • Organizovanje, samostalno ili u saradnji sa drugim organizacijama, edukativnih i stručnih skupova – konferencija, treninga, savetovanja, seminara, kampova, studijskih poseta i tribina.
  • Izdavanje biltena, časopisa, knjiga, elektronskih i drugih publikacija.
  • Saradnja sa domaćim i stranim univerzitetima, stručnim udruženjima i drugim organizacijama.
  • Negovanje kulturnih vrednosti nacionalnih zajednica.
  • Organizacija stručnih ekskurzija i studijskih boravaka u zemlji i inostranstvu.