Promocija interkulturnih vrednosti kroz istraživački rad i razmenu iskustava studenata

U okviru projekta Promocija interkulturnih vrednosti kroz istraživački rad i razmenu iskustava studenata koji je realizovan u suorganizaciji Edukativnog centra za darovite iz Vršca, Visoke škole strukovnih studija za vaspitače "Mihailo Palov u Vršcu i Univerziteta „Aurel Vlajku“ iz Arada, a koji je finansijski podržao i Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice, u Aradu je 24.05.2013. godine organizovan susret studenata Visoke škole i Univerziteta, kao i njihovih profesora.
Projekat se, tokom prethodnih meseci, odvijao kroz grupni i samostalni mentorski vođeni rad studenata koji su proučili vaspitne stilove u savremenoj porodici u Banatu sa obe strane granice u zavisnosti od nacionalnog porodičnog okruženja. Cilj ovih aktivnosti bio je unapređenje i promocija interkuturnih vrednosti kod mladih kroz njihov zajednički angažman u istraživačkim projektima manjeg obima u okviru kojih su, u skladu sa izborom svog budućeg zanimanja, ispitali načine podizanja dece, običaje i vaspitne stilove različitih etničkih zajednica na ovim prostorima. Pošto su ustanovili vaspitne stilove u porodicama Srba, Rumuna, Roma, Slovaka i Mađara, studenti su prezentovali svoje nalaze na radionicama i diskutovali o uočenim sličnostima i razlikama. Ovakvi oblici rada bili su izvrsni za usvajanje i razvijanje interkulturnih vrednosti, pošto su pretpostavljali interaktivan odnos između članova timova, uočavanje sličnosti i razlika, poređenja, a samim tim upoznavanje sa drugim kulturama i običajima, uz izražavanje svog mišljenja i stavova, kao i uvažavanje tuđih kroz diskusiju, saradnju i dijalog. Projekat je doprineo boljem poznavanju razlika etničkih grupa, kao i njihovom boljem razumevanju. Rezultati su publikovani u Studentskom biltenu (ovde pročitajte elektronsku verziju, a štampana verzija je dostupna u biblioteci Visoke škole), a prilikom boravka u Aradu organizovana je radionica u velikom amfiteatru Univerziteta i tribina na kojoj su rezultati prezentovani na više jezika.