Realizatori

Predsednik
dr Nataša Sturza Milić
Natasa Sturza Milic was born in Vrsac in 1970. He has graduated from the Faculty of Sports and Physical Education in Belgrade where she also obtained her master and doctoral degree. She is employed at the Preschool Teacher Training College “Mihailo Palov” in Vrsac as a Professor of professional studies for the subjects Teaching Methodology of Preschool Children Physical Education and Applied Physical Education which are held at both professional bachelor and professional studies. She is a member of the Council of the Preschool Teacher Training College and of the Editing Board of the college publishing activity. She has published 10 books and 50 papers either independently or as a co-author. She has participated in numerous professional and scientific conferences both in the country and abroad, as well as in various project of national and international importance. She has been a lecturer in the in-service programs for professional improvement of preschool and primary school teachers for a number of years. She has been engaged as an invited lecturer at pre-graduate, master and doctoral studies at the Faculty of Sports and Physical Education, Belgrade University. She lives in Vrsac, she is married and a mother of two children.
 
Biografija
  
Nataša Sturza Milić je rođena u Vršcu, gde završava osnovnu i srednju školu sa odličnim uspehom. Fakultet fizičke kulture u Beogradu upisuje 1989, a završava 1994. godine, sa prosečnom ocenom studiranja 9,58 i ocenom 10 na diplomskom ispitu. U toku studiranja bila je nosilac univerzitetske stipendije. Nakon završenih osnovnih studija, upisuje postdiplomske studije na istom fakultetu (smer – fizičko vaspitanje). Juna 1999. godine uspešno brani magistarski rad na temu Odnos efikasnosti motoričkog ponašanja i intelektualnih sposobnosti dece predškolskog uzrasta 5-6 godina pred komisijom u sastavu: dr Dušan Perić (mentor rada), dr Dragoljub Višnjić i dr Branislav Pokrajac. 20. januara 2009. godine, na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu, pred komisijom u sastavu: dr Miloš Kukolj, redovni profesor (mentor rada), dr Dragoljub Višnjić, redovni profesor i dr Radovan Grandić, redovni profesor, uspešno brani doktorsku disertaciju na temu Identifikacija motorički darovitih učenika mlađeg školskog uzrasta i stiče zvanje doktora nauka iz oblasti fizičkog vaspitanja i sporta.
Nataša Sturza-Milić je od 1996. godine bila angažovana kao saradnik na Višoj školi za obrazovanje vaspitača u Vršcu, na predmetima Metodika fizičkog vaspitanja i Radionica za igru. Zvanje predavača za predmet Metodika fizičkog vaspitanja dobija avgusta 1999. godine. Na Višoj školi za obrazovanje vaspitača u Vršcu (do momenta prerastanja u Visoku školu strukovnih studija za obrazovanje vaspitača) predaje sledeće predmete: Metodika fizičkog vaspitanja, Fizičko vaspitanje, Telesni razvoj i zdravstveno vaspitanje i Radionica za igru. Zvanje Višeg predavača za Metodiku fizičkog vaspitanja dobija septembra 2004. godine. Od 1999. godine, u kontinuitetu do danas, uspešno i predano obavlja funkciju organizatora pedagoške prakse studenata. Od 2005. godine je član uređivačkog odbora Izdavačke delatnosti u Školi. Takođe, bila je član radne grupe koja je oformljena za pripremu akreditacije i prerastanje Više škole za obrazovanje vaspitača u Visoku školu strukovnih studija za obrazovanje vaspitača. Od tada pa do danas, zajedno sa svojim kolegama, učestvovala je u pripremanju akreditacije za nove studijske programe na osnovnim i specijalističkim studijama, kao i pripremanju materijala za novi ciklus akreditacije 2012. godine na Visokoj školi strukovnih studija za vaspitače „Mihailo Palov“ u Vršcu. Zvanje Profesora Visoke škole strukovnih studija dobija aprila 2009. godine. Član je Komisije za kvalitet, Izdavačke delatnosti i Saveta Visoke škole strukovnih studija za vaspitače „Mihailo Palov“ Vršac. Od oktobra 2013. godine, predsednik je udruženja „Istraživačko-edukativni centar“, a u okviru navedene organizacije uključena je u osmišljavanje i koordinaciju više projekata. Takođe, uključena je u međunarodni TEACH projekat „Usklađivanje studijskih programa za obrazovanje vaspitača u Srbiji, koji finansira Evropska komisija u okviru programa TEMPUS. Od juna 2014. godine šef je Katedre za metodike. U okviru osnovnih studija na studijskom programu – strukovni vaspitač, predaje sledeće predmete: Praktikum iz fizičkog vaspitanja, Motorika dece predškolskog uzrasta, Metodika fizičkog vaspitanja 1 i Metodika fizičkog vaspitanja 2. U okviru osnovnih studija na studijskom programu – Vaspitač dece jaslenog uzrasta predaje predmete: Metodika fizičkog vaspitanja dece jaslenog uzrasta i Motoričke igre. U okviru specijalističkih studija (na akreditovanom specijalističkom programu – Vaspitač specijalista za pripremni predškolski period) predaje predmete: Metodika fizičkog vaspitanja (obavezni) i Ritmika i ples (izborni). Nekoliko godina unazad bila je angažovana kao pozivni predavač na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu na strukovnim, osnovnim i doktorskim studijama. Na osnovnim studijama, u okviru predmeta Dečji sport, bila je angažovana kao saradnik na studijskom bloku – Motorička igra u funkciji integralnog razvoja deteta.
Do sada je, samostalno i u koautorstvu, objavila 10 knjiga (monografija, praktikuma, priručnika, publikacija) i veći broj radova. Učestvovala je na brojnim domaćim i međunarodnim stručnim skupovima i naučnim konferencijama, kao i na projektima međunarodnog i nacionalnog značaja. Bila je koordinatorka dva nacionalna projekta. Već duži niz godina jedan je od autora i predavača na akreditovanim programima za stručno usavršavanje vaspitača i učitelja, a u aktuelnom ciklusu za školsku 2014/15. i 2015/16. godinu, u koautorstvu sa koleginicom dr Tanjom Nedimović realizuje program – Fizičkom aktivnošću protiv vršnjačkog nasilja. Predsednica je udruženja Istraživačko-edukativni centar koji je do sada realizovao nekoliko projekata u oblasti nauke i kulture. Osnivač je i predsednik udruženja građana „Pozor, sad“ (školica sporta) u okviru kojeg u oblasti fizičkog vaspitanja i sporta koordinira rad sa decom predškolskog i mlađeg školskog uzrasta. Udata je i majka dvoje dece.
Zamenik predsednika
dr Eudjen Činč
Rođen je 15. 09. 1979 u Vršcu. Završio je gimnaziju Borislav Petrov Braca u Vršcu. Takođe, završio je i srednju muzičku školu Jovan Bandur u Pančevu – odsek violina i nižu muzičku školu – odsek klavir. U periodu srednje škole bio je stipendista fondacije Hemofarm i Skupštine opštine Vršac. Godine 2003. diplomirao je na Fakultetu muzičke umetnosti u Temišvaru – odsek za muzičku pedagogiju. Tema diplomskog rada bila je Muzički život vršačkih Rumuna (1867 – 2002). Godine 2003. upisao je doktorske studije na Nacionalnom Muzičkom Univerzitetu u Bukureštu. Za vreme doktorskih studija bio je korisnik državne stipendije Rumunije. Novembra 2007. godine odbranio je doktorsku tezu na temu Uticaji narodne muzike na crkveno pojanje u Banatu. Mentor doktorskih studija bio je prof. dr George Oprea, šef katedre.
Od 2003. godine radi u Višoj školi za obrazovanje vaspitača i Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Mihailo Palov kao stručni saradnik za predmete Vokalno – instrumentalni praktikum i Hor i orkestar. Dana 05.04.2008. godine izabran je u zvanje predavača za pomenute predmete, a 04.04.2009, u zvanje profesora strukovne škole. U periodu 2005 – 2007 radio je i kao profesor muzičke kulture u osnovnoj školi Koriolan Doban u Kuštilju.
Od 2012.godine radi i kao asistent za predmete Teorija muzike i Čitanje partitura na Fakultetu muzičke umetnosti Univerziteta De Vest u Temišvaru (Rumunija).
Sekretar
dr Predrag Prtljaga
Predrag Prtljaga rođen je 1965. godine u Vršcu. Osnovnu školu, kao i srednju školu Nikola Tesla završio je u Vršcu. Po završetku srednje škole upisuje studije na Tehničkom fakultetu u Zrenjaninu, koje završava 1991. godine i stiče diplomu profesora informatike. Maja 2014. godine magistrirao je na Fakultetu za menadžment u Novom Sadu, radom na temu Upotreba Internet prezentacija u službi poboljšanja saradnje predškolskih ustanova sa društvenim okruženjem, pred komisijom koju su činili akademik Grozdanka Gojkov, redovni profesor dr Milica Andevski i mentor, redovni profesor dr Zoran Savić, dekan fakulteta.
Na svom profesionalnom putu, nakon petnaestogodišnjeg iskustva na radu u prodaji, servisiranju i obuci za rad na računarima, karijeru nastavlja kao profesor računarstva i informatike u Gimnaziji Borislav Petrov – Braca u Vršcu od 2003. do 2008. godine. U istom periodu paralelno radi i na tadašnjoj Višoj školi za obrazovanje vaspitača u Vršcu. U zvanje nastavnik praktične nastave Više škole, za nastavni predmet Osnovi informatike i računarstva u obrazovanju izabran je 02.11.2004. godine. Od maja 2007. godine zaposlen je na Visokoj školi stukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Vršcu, kao nastavnik za predmete Informatički praktikum i Računari u vaspitno-obrazovnom radu. Od oktobra 2009. na Visokoj školi stukovnih studija za obrazovanje vaspitača Mihailo Palov u Vršcu radi u zvanju nastavnika veština na strukovnim studijama za predmete Informatički praktikum i Računari u vaspitno-obrazovnom radu. Septembra 2014. godine izabran je u zvanje predavača u užoj naučnoj oblasti: Primenjene nauke, na Visokoj školi strukovnih studija za vaspitače Mihailo Palov Vršac.
Redovno je angažovan i kao saradnik Učiteljskog fakulteta Univerziteta u Beogradu – Nastavnog odeljenja u Vršcu.
Pored neposrednog rada u nastavi, uključuje se i u druge aktivnosti škole (izdavačka delatnost, organizacija naučnih skupova, izrada i održavanje web sajta škole). Bavio se osmišljavanjem sadržaja predmeta Informatički praktikum i Računari u vaspitno-obrazovnom radu i njihovim usaglašavanjem sa zahtevima Bolonjske deklaracije i novog Zakona o visokom obrazovanju. Posvećeno je učestvovao u izradi i elektronskoj obradi dokumentacije za akreditaciju i reakreditaciju ustanove i nastavnih programa sadašnje Visoke škole strukovnih studija za vaspitače Mihailo Palov Vršac.
Pored toga, aktivno je učestvovao na više od dvadesetpet naučno – stručnih konferencija u zemlji i inostranstvu, predstavljajući svoje radove. Samostalno ili u koautorstvu objavio je i dvadesetpet radova na temu obrazovanja, informatike i Interneta, kao i udžbenik za izvođenje nastave iz predmeta Informatički praktikum. Autor je i administrator sajtova Visoke škole strukovnih studija za vaspitače Mihailo Palov, Srpske akademije obrazovanja, Pedagoškog društva Vojvodine, Istraživačkog – edukativnog centra, Predškolske ustanove Čarolija, Prirodnjačkog društva GEA
Učesnik je i kourednik Zbornika radova sa naučnostručnih konferencija u okviru projekata prekogranične saradnje između Srbije i Rumunije: Gifted Children and Relevant Adults in the Region of South Banat and Timish, 2006-2007. godine i Quality in education, college and universities, using innovative methods and new laboratories, 2010-2012. godine, pod pokroviteljstvom EAR (Evropska agencija za rekonstrukciju) i Ministarstva finansija Republike Srbije. Tehnički je urednik Zbornika rezimea i aktivni učesnik u organizaciji The 4th ENIEDA Conference on Linguistic and Intercultural Education – Negotiating and constructing European identities across languages and cultures, održane 2011. godine u Vršcu. Aktivno je u periodu od 2010. do 2012. godine učestvovao u realizaciji projekta u okviru susedskog programa Romania-Serbia IPA Cross-Border Cooperation Programme: Quality in education, college and universities, using innovative methods and new laboratories, (priprema konferencija, koautor radova, tehnička priprema Zbornika radova …)
Član je tima za realizaciju TEMPUS programa. Harmonization of Preschool Teacher Education Curricula in Serbia (TEACH) finansiranog od strane EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency), 2013-2016. godine.
Tokom juna meseca 2014. godine, u okviru projekta Poles of Cultures – cultural policy, community and regional development tool, finansiran od strane Evropske Unije kroz IPA Program prekogranični saradnje Rumunija – Republika Srbija, pohađao je specijalizovanu obuku i stekao diplomu Menadžer projekata po programu akreditovanom od strane Ministarstva obrazovanja i Ministarstva za rad, porodicu, socijalnu zaštitu i stare, Republike Rumunije.
Istraživač – saradnik
dr Tanja Nedimović, docent
Tanja Nedimović (rođ. Vujasinović), rođena je 1966. godine u Plandištu.
Po završetku Srednje pedagoške škole u Vršcu (uspeh 5,00), 1984. godine upisuje Filozofski fakultet u Novom Sadu, nastavnu grupu za psihologiju. U toku studija, na osnovu postignutih rezultata i prosečne ocene, bila je korisnik Univerzitetske stipendije. 1989. godine završava fakultet kao prvi student u svojoj generaciji i stiče zvanje diplomiranog psihologa, sa prosečnom ocenom studija 9.04 i ocenom završnog ispita 10, mentor prof.dr. Mikloš Biro.
Magistarske studije na Filozofskom fakultetu, Odsek za psihologiju u Novom Sadu, upisuje 2004. godne.  Magistarsku tezu pod nazivom Mogućnost registrovanja promene u stanju depresivnosti nakon izazivanja depresivnog i euforičnog raspoloženja, mentor doc.dr. Zdenka Novović, odbranila je 2008. godine i stekla akademsko zvanje magistra psiholoških nauka. Prosečna ocena na magistarskim studijama 9,57.
Na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, Odsek za psihologiju, 2008. godine je  prijavila  je doktorsku disertaciju na temu Vršnjačko nasilje u školama: pojavni oblici, učestalost i faktori rizika, mentor prof.dr. Mikloš Biro. Doktorirala je februara 2011. godine.
Zaposlena je na Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača ''Mihailo Palov'' u Vršcu, u zvanju profesora strukovnih studija za naučnu oblast Psihologija. U zvanje profesora strukovnih studija  izabrana je 2011. godine, a u zvanje docenta 2013. godine na Univerzitetu u Novom Sadu.
Član je Saveta i Uređivačkog odbora Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Vršcu i predsednik Komisije za kvalitet Visoke škole. Koordinator je programa srtučnog usavršavanja Visoke škole strukovnih studija za vaspitače „Mihailo Palov“ akreditovanih od strane Zavoda za unapređenje kvaliteta vaspitanja i obrazovanja. Koautor je i realizator je na  programu stručnog usavršavanja Visoke škole strukovnih studija za  vaspitače u Vršcu, akreditovanog od strane ZUOV-a Fizičkom aktivnošću protiv vršnjačkog nasilja, akreditovanog za školske 2014/15. i 2015/16. godine. Član je Organizacionog odbora 20. Međunarodnog naučnog skupa Darovitost i kreativnost – razvojna perspektiva kreativne performanse u organizaciji Visoke škole strukovnih studija za vaspitače “Mihailo Palov” u Vršcu, Univerziteta “Sv. Kliment Ohridski” Filozofskog fakulteta Bitola, Makedonija, Universitatea de Vest “Aurel Vlaicu” Arad, Romania i Univerza v Ljubljani Pedagoška fakulteta Ljubljana, Slovenija.
Učestvovala je u realizaciji projekta Integracija Roma u školski sistem Srbije, odseka za psihologiju, Filozofski fakultet Novi Sad, podržanog od strane Pokrajinskog sekretarijata za nauku (2004/2005.). Bila je saradnik u istraživanjima Odseka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu,  učestvovala je u terenskim istraživanjima za potrebe standardizacije Testa zrelosti za školu, izdatog od strane Centra za primenjenu psihologiju iz Beograda (2005/2006.).
Istraživač – saradnik
dr Jelena Prtljaga, docent
dr Jelena Prtljaga (Mladenović) rođena je 1972. godine u Negotinu. Osnovnu školu i gimnaziju  (kulturološko–jezički smer) završila je u Vršcu. Po završetku srednje škole upisuje studije na Filološkom fakultetu u Beogradu, na Odseku za engleski jezik i književnost. Osnovne studije završila je 1999. godine i stekla zvanje profesora engleskog jezika i književnosti. Postdiplomske studije završila je na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu na Odseku za engleski jezik i lingvistiku. Odbranila je magistarski rad Engleski modalni glagoli can i will u epistemičkoj i dinamičkoj upotrebi i njihovi ekvivalenti u srpskom jeziku  u maju 2008. godine pod mentorstvom  prof. dr Predraga Novakova. Doktorsku tezu pod nazivom Deontička modalnost u engleskom i srpskom jeziku kod mentora prof. dr Predraga Novakova, odbranila je na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu 08. septembra 2011. godine.
Od 2000. godine Jelena Prtljaga radi na Učiteljskom Fakultetu Univerziteta u Beogradu – Nastavno odeljenje u Vršcu i na Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Vršcu, gde je redovno birana u odgovarajuća zvanja. Kao nastavnik engleskog jezika predaje predmete Engleski jezik 1 i i Strani jezik struke – engleski na Učiteljskom fakultetu, kao i Engleski jezik 1 i Engleski jezik 2 na Visokoj školi. Po sticanju zvanja doktora lingvističkih nauka, na Visokoj školi izabrana je u nastavno zvanje profesora strukovnih studija, a na Učiteljskom fakultetu u zvanje docenta. Pored nastave koju drži na osnovnim studijama na Odeljenju Učiteljskog fakulteta u Vršcu i Visokoj školi strukovnih studija za vaspitače u Vršcu, Jelena Prtljaga predaje i na specijalističkim studijama koje se realizuju na Visokoj školi. Na predlog Nastavnog veća Visoke škole i jednoglasnom odlukom Saveta Škole izabrana je za direktora Visoke škole strukovnih studija za vaspitače u Vršcu. Trogodišnji mandat direktora počeo je u oktobru akademske 2013/14. godine.
Pored neposrednog rada u nastavi, uključuje se i u druge aktivnosti Visoke škole (izdavačka delatnost, organizacija naučnih skupova, promocija knjiga i predavanja gostujućih profesora). Član je Redakcije izdavačke delatnosti Visoke škole. Do izbora za direktora bila je predsednica Saveta Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Vršcu i dugogodišnji šef Katedre za strane jezike u istoj instituciji.
Član je udruženja World Council for Gifted and talented Children, Udruženja anglista Srbije – SASE (Serbian Association for the Study of English) i ESSE (The European Society for the Study of English). 
U toku školske 2002/03. godine bila je angažovana kao koordinator jednog od prvih seminara za stručno usavršavanje nastavnika Edukacija sadašnjih i budućih vaspitača i učitelja za identifikaciju i rad sa darovitom decom, koji je akreditovan od strane Ministarstva prosvete i sporta. U okviru ovog programa bila je jedan od uređivača Praktikuma – Daroviti i šta sa njima u izdanju Više škole za obrazovanje vaspitača, koji je doživeo dva izdanja, 2002. i 2003. godine. Ovaj program ima status obaveznog programa za usavršavanje nastavnika od kako je prvi put predložen. Godinama se broj akreditovanih programa koje podržavaju Učiteljski fakultet i Visoka škola povećavao tako da je u toku školske 2011/12 Jelena Prtljaga bila koordinator 6 programa stručnog usavršavanja akreditovanih od strane Zavoda za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja: Ocenjivanje u školi,  Pedagoške kompetencije nastavnika iz ugla društva znanja, Kognitivni stil u funkciji individualizacije nastave, Edukacija za identifikaciju i rad sa radovitom decom, Modeli profesionalnog razvoja nastavnika,  i Metode i tehnike razvijanja stvaraštva u okviru kojeg je i jedan od realizatora programa.
Pored akreditovanih programa stručnog usavršavanja nastavnika, bila je koordinator projekta susedske saradnje Srbija – Rumunija (CARDS program) Gifted Children and Relevant Adults in the Region of South Banat and Timish, podržanog od strane Evropske agencije za rekonstrukciju i Ministarstva finansija Republike Srbije, koji je trajao godinu dana, uspešno sproveden u toku 2007. godine i visoko ocenjen na eksternoj evaluaciji. Nakon završetka ovog projekta, bila je glavni rukovodilac još jednog međunarodnog projekta susedske saradnje (IPA program)  Quality in education, colleges and universities using innovative methods and new laboratories u trajanju od 18 meseci koji je Visoka škola kao partner sprovodila u toku 2011. i 2012. godine u saradnji sa Univerzitetom Ioan Slavici iz Temišvara, a podržavala ga je Delegacija Evropske unije. Od decembra 2013. godine koordinator je izuzetno značajnog projekta iz Tempus programa Evropske unije. Naziv projekta je Harmonization of Preschool Teacher Education Curricula in Serbia, a Visoka škola strukovnih studija za vaspitače „Mihailo Palov'' je nosilac projekta. Pored Visoke škole u Vršcu, članovi konzorcijuma su Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača iz Kruševca, Novog Sada i Sremske Mitrovice, udruženje Western Balkans Institute iz Beograda i tri partnera iz Evropske unije: Univerza v Mariboru, Slovenija, EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA iz Baje, Mađarska i The Manchester Metropolitan University, Velika Britanija. Realizacija projekta trajaće 3 godine. Navedeno svedoči značajnom iskustvu dr Jelene Prtljage u izradi i implementaciji evropskih projekata, kao i njenoj upoznatosti sa dokumentima i procedurama Evropske unije neophodnim za uspešno rukovođenje ovakvim projektima.
Redovno se bavi prevodjenjem za potrebe izdavačke delatnosti Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača. Tako je u periodu od 11 godina prevodila radove i rezimee za brojna izdanja Visoke škole. U više navrata imala je priliku da konsekutivno prevodi na skupovima, od kojih izdvaja inauguraciju dva člana u Srednjeevropsku akademiju nauka i umetnosti, novembra 2003. godine u svečanoj sali Gradske kuće u Vršcu i predavanje prof. Bernarda Kuka Spoljna politika SAD prema Balkanu maja 2005. godine na tadašnjoj Višoj školi za obrazovanje vaspitača u Vršcu.
Bavila se reformisanjem predmeta Engleski jezik i Strani jezik struke – engleski i njegovim usaglašavanjem sa zahtevima Bolonjske deklaracije i novog Zakona o visokom obrazovanju. Posvećeno je učestvovala u izradi dokumentacije za akreditacije sadašnje Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Vršcu – za osnovne studije, kao i dva specijalistička programa.
U okviru stručnog usavršavanja učestvovala је na seminaru English Profile (Herceg Novi, 26-28. septembar 2008), u organizaciji Univerziteta u Kembridžu i Instituta za strane jezike iz Podgorice, u saradnji sa Britanskim Savetom, koji je bio posvećen promociji projekta opisa referentnih nivoa engleskog jezika kao stranog ili dopunskog.
Učestvovala je na 4th NACE Challenge Award Conference (National Association for Able Children in Education, UK) u Londonu,  juna 2009.
Kao član Organizacionog odbora učestvovala je u organizaciji četvrte međunarodne naučne konferencije posvećene lingvističkom i interkulturnom obrazovanju ENIEDA 4 čiji je domaćin bila Visoka škola a organizovana je u saradnji sa The European Network for Intercultural Education Activities (ENIEDA) pod nazivom Negotiating and constructing European identities across languages and cultures – Pregovaranje i stvaranje evropskih identiteta kroz jezike i kulturu u Vršcu od 29. septembra do 1. oktobra 2011. Na skupu su učestvovali brojni istraživači iz 24 evropske zemlje, a tom prilikom kandidatkinja je, pored značajne uloge glavog organizatora i koordinatora aktivnosti, bila i jedan od uređivača Zbornika rezimea radova predstavljenih na konferenciji.
Istraživač – saradnik
dr Grozdanka Gojkov, akademik
Rođena je 1948. god. u Uljmi (Vojvodina). Završila je Učiteljsku školu u Vršcu, studije pedagogije na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a magisterij (na smeru Naučna organizacija obrazovanja) i doktorat (iz didaktike) na Univerzitetu u Novom Sadu.
Radila je kao školski pedagog u Vršcu, prosvetni savetnik u Prosvetno-pedagoškom zavodu u Pančevu (gde je bila glavni i odgovorni urednik časopisa "Pedagoška praksa"), u Centru za socijalni rad kao rukovodilac tima za maloletničku delikvenciju, direktor osnovne škole "Olga Petov-Radišić" u Vršcu i rukovodila Savetovalištem za roditelje.
Predaje: Metodologiju pedagoških istraživanja, Didaktiku i Dokimologiju na Učiteljskom fakultetu Univerziteta u Beogradu-Nastavno odeljenje u Vršcu. a na Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača »Mihailo Palov« u Vršcu Opštu pedagogiju,  predavala je Porodičnu pedagogiju (isti predmet predavala je i u Sremskoj Mitrovici). Predavala je Metodologiju pedagoških istraživanja na osnovnim i magistarskim studijama na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, Odsek za pedagogiju. Na specijalističkim studijama Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača »Mihailo Palov« u Vršcu predaje Konstruktivističku pedagogiju i Didaktiku stvaralaštva.
Viziting je profesor na Pedagoškom fakultetu u Mariboru, kao i profesor na doktorskim studijama na Filozofskom fakultetu u Ljubljani (Slovenija), na magistarskim i doktorskim studijama na Fakultetu za poslovne i upravne vede U Novom Mestu (Slovenija) i profesor emeritus na Univerzitetu »Banatul« u Temišvaru (Rumunija). Na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bitolju – Makedonija, profesor na postdiplomskim studijama za predmet: Identifikacija i rad sa darovitom decom, i na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Nišu – profesor na master studijama i počasni član Asocijacije za darovite Makedonije..
Rukovodila je istraživačkim timom koji je radio na evropskom projektu "For early identification of gifted pupils". Učestvovala je u drugim domaćim i međunarodnim istraživačkim projektima. Autor je i rukovodilac projekta, »Globalizacija i metateorijske osnove pedagoške metodologije« finansiran od strane Ministarstva nauke RS, za period 2006-2010, učesnik na projektima koje vdi Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu; teme:  Kvalitet obrazovnog sistema Srbije u evropskoj perspektivi i Pedagoški pluralizam kao osnova strategije obrazovanja, finansirani od Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS u periodu 2010-2014.
Autor je i realizator niza akreditovanih programa za stručno usavšavanje radnika u obrazovanju.
Direktor je i glavni i odgovorni urednik Izdavačke delatnosti Visoke  škole strukovnih studija  za obrazovanje vaspitača u Vršcu.
Do sada je objavila 50 knjiga, 233 naučnia i stručna rada,   65 naučnih kritika i polemika i učešće na  155 naučnih i stručnih skupova.
Na temu darovitosti ima objavljene radove u Antverpenu (Belgija), Nijmengenu (Holandija), Beču (Austrija), Debrecinu (Mađarska), Aradu, Temišvaru, Jašiju i Karansebešu (Rumunija), Oxfordu (Engleska), Huerta del Rey (Španija), Novom Mestu, Mariboru i  Ljubljani (Slovenija), Rodosu (Grčka), Pragu, Parizu…
Član je ECHE (Evropske organizacije o darovitima), bila je član Prosvetnog saveta RS, predsedništva Saveza pedagoških društava Jugoslavije i Uredništva Instituta za pedagoška istraživanja i redakcije časopisa Pedagogija.
Redovni član C.E.A.S.A. (Centralnoevropska akademija nauka i umetnosti) sa sedištem u Parizu, redovni član SAO (Srpska akademija obrazovanja) u Beogradu, Predsedništva SAO, član  Matičnog naučnog odbora za društvene nauke Ministarstva za nauku Republike Srbije,  i predsednica Saveta za obrazovanje AP Vojvodine.
Član je Saveta projekta „Inkluzija dece romske nacionalnosti u srednjim školama u AP Vojvodini”2011.
Univerzitet „Aurel Vlajku“ iz Arada (Rumunija), dodelio je 04. novembra 2010. zvanje počasnog doktora (honoris causa); Univerzitet „Banatul“ u Temišvaru, dodelio je zvanje profesor emeritus, Godišnja nagrada grada Vršca za doprinos pedagoškoj nauci (2003. god). Predsednica Pedagoškog društva Vojvodine od 2011. godine.
Oblasti interesovanja i istraživanja:
  • epistemološke osnove pedagoških istraživanja;
  • daroviti (faktori pretvaranja  potencijala u ostvarenja; pluralizam u nastavi iz ugla darovitih);
  • didaktika (strategije podsticanja metakognicije; dokimologija; metateorijski pristupi didaktici).
Istraživač – saradnik
dr Aleksandar Stojanović, vanredni profesor
Nakon diplomiranja na Filozofskom fakultetu u Beogradu (Odsek za pedagogiju) 1996. godine, zapošljava se na Višoj školi za obrazovanje vaspitača, gde najpre radi na praktikumu Primena audio-vizuelnih sredstava u vaspitno-obrazovnom radu, a zatim dobija zvanja profesora visoke škole za predmete Predškolska pedagogija i Porodična pedagogija. Na Učiteljskom fakultetu u Beogradu 2008. godine dobija zvanje docenta za predmet Didaktika, a za isti predmet 2013. godine dobija zvanje vanrednog profesora. Trenutno radi na predmetima Predškolska pedagogija, Didaktika, Metodika vaspitno-obrazovnog rada, Metodologija pedagoških istraživanja, Predškolska didaktika i Pedagogija jaslenog uzrasta.
Rukovodilac je izdavačke delatnosti Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača »Mihailo Palov« u Vršcu, u okviru koje je na mestu odgovornog urednika i radi poslove tehničkog dizajna. Trenutno je šef Katedre za pedagogiju i psihologiju na Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Vršcu.
Od aprila 2009. godine član je Saveta za obrazovanje AP Vojvodine.
Februara 2003. godine odbranio je magistarsku tezu: Karakteristike metode uveravanja u moralnom vaspitanju danas, na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu i stekao naučni stepen magistra pedagoških nauka.
Februara 2008. godine odbranio je doktorsku tezu: Različiti pristupi u proučavanju moralnog vaspitanja u nas, na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu i stekao naučni stepen doktora pedagoških nauka.
Od 1996. godine objavio je 62 stručna i naučna rada u raznim stručnim listovima, časopisima i zbornicima i autor je 3 monografske studije, jednog priručnika, kao i koautor 12 knjiga i priručnika.
Istraživač – saradnik
dr Ivana Đorđev, profesor strukovnih studija
Bibliografija / projekti / konferencije / …
Ivana Đorđev (devojačko Ćurčin) rođena je 1980. godine u Vršcu, gde je završila osnovnu, a potom i srednju školu – oba obrazovna nivoa kao đak generacije. Godine 2004. diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu (Odsek za srpski jezik i književnost). Na istom fakultetu 2009. odbranila je magistarski rad sa temom Glagolski prilozi u nastavi srpskog jezika, pod mentorstvom prof. dr Ljiljane Petrovački. Na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2015. godine odbranila je doktorsku disertaciju na temu Ortografska norma u pismenim zadacima učenika srednjih škola kao putokaz moderne nastave pravopisa (naučna oblast: Metodike nastave srpskoga jezik), mentor: prof. dr Dragana Veljković Stanković.
Od 2004. do 2013. godine radila je kao profesor srpskog jezika i književnosti u Gimnaziji ,,Borislav Petrov Braca” u Vršcu, 2013. godine i u Osnovnoj školi ,,Paja Jovanović”, Vršac. Na Visokoj školi strukovnih studija za vaspitače ,,Mihailo Palov”, Vršac (u daljem tekstu: Visoka škola, Vršac) angažovana je od 2013. godine, najpre u zvanju predavača, a od 2016. godine u zvanju profesora strukovnih studija, na osnovnim, specijalističkim i master studijama: a) iz uže naučne oblasti Maternji jezik i književnosti, za predmete: Maternji jezik (srpski), Kultura govora – metodički aspekti, Jezičko stvaralaštvo; Jezičke igre i dramatizacija; Akademsko pisanje; Funkcionalna pismenost i b) iz uže naučne oblasti Pedagogija, za predmete: Maternji jezik sa razvojem govora na jaslenom uzrastu i Metodika razvoja govora i priprema za početak čitanja i pisanja.
Dobitnik je nagrade Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja Srbije (na republičkom konkursu ,,Saznali na seminaru, primenili u praksi 2011”), a takođe i republičkog priznanja koje Vlada RS (Služba za ljudska i manjinska prava) dodeljuje uspešnim nastavnicima za literarna postignuća učenika (2007), dok joj je uspešna priprema učenika za takmičenja iz oblasti srpskog jezika i kulture izražavanja donela zahvalnice (7) Društva za srpski jezik i književnost Srbije, Vukove zadužbine i Ministarstva prosvete Republike Srbije.  Godine 2019. uvrštena je u 1000 stvaralaca R Srbije (Leksikon stvaralaca u preduniverzitetskom obrazovanju, Begrad: Klett).
Redovno učestvuje (kao istraživač, istraživač-saradnik i dr.) na domaćim i međunarodnim projektima (više od deset), stručnim i naučnim skupovima i konferencijama (više od 20, pretežno međunarodnog karaktera). Član je Komisije za prijemne ispite Visoke škole, Vršac; član Organizacionog odbora Međunarodnog naučnog skupa o darovitima, Visoka škola, Vršac; član Istraživačko-edukativnog centra/Research-educational centre, Vršac; član Društva predmetnih didaktičara Srbije; član Erazmus+ tima Visoke škola, Vršac, član  TEACH tima (Team of trainers in the field of soft and transversal skills and competences). Govori engleski i nemački jezik. Autor je nekoliko jezičkih radionica na nivou grada Vršca, autor, koutor i realizator više programa stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika Zavoda za unaređivanje obrazovanja i vaspitanja: Unapređivanje pismenog izražavanja učenika sa ortografskog aspekta, odobren za školsku 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21. godinu (autor i realizator); Prenosive (transverzalne) veštine u obrazovanjuza korak ispred – odobren za školsku 2018/19, 2019/20, 2020/21. godinu, (ko)autor i realizator; Taksonomija u funkciji ocenjivanja – odobren za školsku 2018/19, 2019/20, 2020/21. godinu (realizator). Recenzent je radova iz društveno-humanističkih nauka (od 2015. godine do danas – časopis Research in Pedagogy; 2016. godine – časopis Metodički vidici Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu; 2017. godine – Sintezenaučno-stručni časopis za pedagoške nauke, književnost i kulturu; 2018. godine – međunarodni časopis International Journal of Literature, Language and Linguistics). Kourednik dva zbornika radova (2018), od 2013. do danas lektor u okviru Izdavačke delatnosti Visoke škole, Vršac; autor bloga namenjenog radu sa studentima master studija: https://stvaralastvo.wordpress.com/. Uključena je u rad Jezičkog kluba Visoke škole (Klub čine studenti čiji su maternji jezici: srpski, rumunski i romski), u okviru kojeg je učestvovala u organizaciji predstava za decu (više od pedeset izvođenja), u realizaciji inkluzivnih radionica (više od deset realizacija), u pripremi studenata za svečani početak akademske godine, kao i za promocije knjiga domaćih i stranih profesora i književnika. Do sada je u autorstvu ili koautorstvu objavila više od pedeset naučnih i stručnih radova iz oblasti savremenog srpskog jezika, lingvistike i metodike nastave, zapažene prikaze knjiga, kao i više različitih (monografskih) bibliografskih publikacija.
Istraživač – saradnik
dr Aleksandra Gojkov Rajić, docent
Aleksandra Gojkov-Rajić rođena je 31. 07. 1973. godine u Vršcu, gde je završila osnovnu školu i gimnaziju (kulturološko-jezički smer). Za rezultate pokazane na takmičenju u poznavanju nemačkog jezika nagrađena je stipendijom od mesec dana u Nemačkoj. Godine 1992. upisala je studije nemačkog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. U toku studija dva puta je nagrađivana stipendijama DAAD-a za odlazak na usavršavanje u Nemačku. Godine 1996. je, po uspešnom okončanju studija u Novom Sadu, još jedan semestar studirala na Humbold-univerzitetu u Berlinu. Po povratku upisala je u Novom Sadu postdiplomske studije na grupi za nemačku književnost, koje je uspešno okončala 2002. godine odbranivši magistarski rad na temu: Povratak u zavičaj u savremenoj srpskoj i nemačkoj književnosti. Komparativna analiza romana Johanesa Vajdenhajma Povratak u Marezi i Miodraga Matickog Idu Nemci. Stepen doktora nauka Aleksandra Gojkov-Rajić stekla je 2011. godine na Filozofskom fakultetu u novom Sadu uspešno odbranivši disertaciju na temu Nemačka drama na sceni vršačkog Gradskog pozorišta.
Svoj profesionalni put Aleksandra Gojkov-Rajić započela je kao nastavnik nemačkog jezika u osnovnoj školi „Jovan Sterija Popović“ u Vršcu, a oprobala se i na poslovima prevodioca u „Hemofarmu“. Nakon toga angažovana je kao predavač nemačkog jezika na Višoj školi za obrazovanje vaspitača u Vršcu i na Učiteljskom fakultetu u Beogradu i od tada se aktivno uključuje u sve aktivnosti koje se u ovim institucijama odvijaju (kao predavač Više škole za obrazovanje vaspitača, koja je bila institucija nosilac projekta u našoj zemlji, bila je uključena u međunarodni projekat za ranu identifikaciju darovitih Project for an early identification of gifted children, bila je koordinator razmene studenata između Više škole za obrazovanje vaspitača i Odeljenja Učiteljskog fakulteta u Vršcu i univerziteta „Banatul“ iz Temišvara, volonterski je vodila kurs nemačkog jezika sa dve grupe dece predškolskog uzrasta, učestvovala je u izvođenju novih projekata ovih institucija i u priređivanju priručnika za usavršavanje učitelja i vaspitača), a u toku školske 1999/2000. godine vodila je kurs nemačkog jezika na univerzitetu „Banatul“ iz Temišvara. Od oktobra 2000. do juna 2008. godine bila je angažovana i na poslovima asistenta za predmet nemačka književnost na Odseku za nemački jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Trenutno je zaposlena na Učiteljskom fakultetu u Beogradu i na Visokoj školi strukovnih studija „Mihailo Palov“ u Vršcu.
Pored redovnih obaveza u nastavi i ostalim aktivnostima institucija na kojima radi, kao što su učešće na projektima, organizovanje i vođenje promocija, izložbi i stručnih skupova, Aleksandra Gojkov-Rajić redovno uzima učešće na stručnim i naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu, piše i objavljuje stručne radove i bavi se prevođenjem. Za „Narodnu knjigu“ prevela je novelu Gintera Grasa pod naslovom Hodom raka, kao i njegovu prepisku sa Helen i Kurtom Volf objavljenu pod naslovom Pisma. Pored brojnih prevoda stranih radova, rezimea knjiga i zbornika Aleksandra Gojkov-Rajić u svojoj bibliografiji ima i 6 knjiga (3 samostalne i 3 u koautorstvu), 20 stručnih radova, 4 prikaza i 1 recenziju.
Istraživač – saradnik
dr Mirča Maran, profesor strukovnih studija
Rođen sam 13. oktobra 1965. u Vladimirovcu, opština Alibunar. Osnovnu školu sam završio u rodnom mestu, a srednju školu – pedagoški smer, u Vršcu. Studirao sam istoriju na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu i diplomirao 1990. godine, sa temom «Rumunija u Istočnoj krizi 1875-1878». Postdiplomske studije sam nastavio na istom fakultetu, gde sam i magistrirao 2003. godine sa temom «Kulturni razvoj Rumuna u Banatu 1918-1941». Doktorsku disertaciju pod nazivom „Kulturne prilike kod Rumuna u Banatu 1945-1952“ odbranio sam na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu 8. novembra 2008.  Radiо sam kao profesor istorije u Osnovnoj školi „1. Maj“ u Vladimirovcu (1990-1994), zatim kao profesor istorije u Gimnaziji «Borislav Petrov Braca» u Vršcu (1994-2007). Zaposlen sam na Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Vršcu, sa zvanjem profesora za predmete Istorija civilizacije i Evropski kontekst nacionalne kulture. Učesnik sam mnogobrojnih naučnih skupova kod nas i u inostranstvu, kao i više nacionalnih i međunarodnih projekata.
          Član sam saradnik Matice srpske, saradnik više domaćih uglednih institucija iz oblasti kulture, nauke i obrazovanja, među kojima Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva u Beogradu, Instituta za pedagoška istraživanja u Beogradu, Istorijskog arhiva u Pančevu, Gradskog muzeja u Vršcu, većine udruženja i institucija rumunske nacionalne manjine u Vojvodini, kao i više naučnih i kulturnih ustanova iz Republike Rumunije.